เช้านี้วิถีไทย – ศาสตร์พระราชาศรัทธาแห่งเกษตรกรรม ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

877

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดงาน “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม” ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคมนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่แผ่นดินรัชกาลที่ 10 และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการเกษตร

บนพื้นที่กว่า 374 ไร่ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ตัวอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่งจัดเป็นฐานเรียนรู้เสมือนห้องเรียนมีชีวิต เผยแพร่ศาสตร์พระราชาสานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฐานเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์และการเลี้ยงเป็ดผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นพื้นที่จัดแสดงเชื่อมโยงองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติ นำโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์

ที่สำคัญการปล่อยเป็ดลงมากินวัชพืชยังเป็นการประหยัดเวลาและแรงงานคนอีกด้วย ไปเรียนรู้การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้าซึ่งเป็นการทำนารูปแบบใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ วิธีนี้สนุกแถมช่วยประหยัดเวลา และช่วยควบคุมวัชพืชได้อย่างมาก

ยังมีส่วนจัดแสดงบ้านเรือนไทย 4 ภาค การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ การทำเกษตรแบบไมโครกรีน จัดเป็นฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมืองเพื่อการพึ่งตนเอง และจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากคำพ่อสอนสู่การจัดงาน “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม” สนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่แผ่นดินรัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทย

ส่วนนี่คือนิทรรศการ “พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคมนี้

ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษและเรียนรู้หลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดิน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ สนองพระราชปณิธานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงาน