คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน สตรีไทยไม่เป็นสองรองบุรุษ

1100

ปัจจุบันนี้ไม่ว่าสตรี หรือว่าบุรุษก็มีสิทธิที่เสมอภาคกัน สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์หยิบยกหลักธรรมของสตรีที่ไม่เป็นสองรองบุรุษมาฝากดังนี้

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งโอกาส เป็นศาสนาแห่งการยกย่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ยิ่งกว่าศาสนาใด ๆ เป็นศาสนาที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงชนิดที่เรียกได้ว่ายังไม่เคยมีศาสนาใดในโลกเปิดพื้นที่ให้กับสตรีเช่นนี้มาก่อน

มีพุทธสุภาษิตยืนยันหลักการในข้อนี้ว่า “สุภาพบุรุษใช่จะเป็นบัณฑิตในทุกที่ก็หาไม่, สตรีผู้มีวิจารณญาณในเรื่องนั้น ๆ ก็เป็นบัณฑิตได้ไม่ต่างกัน”

ในแง่ปฏิบัติการ พระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธานุญาตให้สตรีได้เข้ามาบวชในพระธรรมวินัย ครั้นบวชแล้วสตรีก็แสดงศักยภาพให้ปรากฎว่า สามารถบรรลุมรรค ผล นิพพานได้ไม่ต่างจากบุรุษแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น ในกองทัพธรรมของพระพุทธองค์ ภิกษุณีก็ทำหน้าที่เป็นแม่ทัพธรรมได้อย่างเทียมบ่าเทียมไหล่กับภิกษุ

ศักยภาพของสตรี คือ สิ่งที่พุทธศาสนาไม่ปิดกั้น มีแต่ต้องช่วยกันส่งเสริมให้พัฒนาอย่างเต็มที่ เต็มขีดความสามารถให้สมกับที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มาอย่างเท่าเทียมกัน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

“บุรุษใช่จะเป็นบัณฑิตทุกที่ก็หาไม่, สตรีผู้มีวิจารณญาณในเรื่องนั้น ๆ ก็เป็นบัณฑิตได้ไม่ต่างกัน”