7 วันอันตราย อุบัติเหตุ 3,338ครั้ง เสียชีวิต 386 คน ยึดรถมากกว่า 7 พันคัน

648

สรุป 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง ยอดผู้เสียชีวิต 386 คน โดยพบว่าลดลงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 7.66 ขณะที่สรุปมาตรการ“ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” พบการกระทำความผิด 3.8 แสนครั้ง ยึดรถฝ่าฝืนดื่มแล้วขับ 7,282 คัน ขณะที่ส่งดำเนินคดี 2.7 แสนคน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 17 เมษายน 2562  วันสุดท้ายของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”  เกิดอุบัติเหตุ 273 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 30 ราย ผู้บาดเจ็บ  277  คน

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 10 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ จังหวัดลพบุรี  4 คน และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 11 คน

สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 62 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,338 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 386 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,442 คน  จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 128 ครั้ง  จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ลพบุรีและอุดรธานี จังหวัดละ 15  คน และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 136 คน

พบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากดื่มแล้วขับและขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์

ขณะที่นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวสรุปผลสถิติของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ภาพรวมจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 7.66  รวมถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับลดลงถึงร้อยละ 3.67   มีปัจจัยสำคัญจากความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนน

ด้านผลสรุป มาตรการลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัย “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ”  ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  เปิดเผย  วันที่ 17 เมษายน 2562

พบรถจักรยานยนต์พบการกระทำผิด 38,844 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ 532 คัน และส่งดำเนินคดี 23,259 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 26,860 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,942 ราย ยึดรถยนต์ 246 คัน ส่งดำเนินคดี 18,043 คน

โดยตลอด 7 วันที่ผ่านมา (11 – 17 เมษายน 2562)  พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับจำนวน 388,854 ครั้ง ซึ่งสถิติลดลงจากปี 61  คิดเป็นร้อยละ 20

การยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับจำนวน 7,282 คัน สถิติลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 55

การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในปีนี้ มีทั้งหมด 271,657 คน สถิติลดลงจากปี 61 คิดเป็นร้อยละ 12