คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ครูผู้เป็นต้นทางของการศึกษา

614

ครู คือ ปูชนียบุคคล หรือ ผู้แจวเรือจ้าง การที่เป็น “ยอดครู” นั้น ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีคำตอบมาฝากดังนี้

การศึกษา คือ เครื่องมือพัฒนาคนที่สำคัญที่สุด

คนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการให้การศึกษา ก็คือ ครู

พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ยอดคนผู้เป็นยอดครูต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ๗ ประการ ดังต่อไปนี้

๑. น่ารัก เพราะเปี่ยมด้วยเมตตาการุณ

๒. น่าเคารพ เพราะเปี่ยมด้วยอุปนิสัยที่ดีงาม ควรแก่การเป็นครูของศิษย์

๓. น่ายกย่อง เพราะเปี่ยมด้วยความรู้จริงในสิ่งที่สอน

๔. เป็นนักพูด เพราะรู้จักสอน รู้จักแนะนำ รู้จักอธิบายให้กระจ่าง

๕. เป็นผู้มีความอดทน เพราะไม่เบื่อหน่ายในการแนะนำพร่ำสอน

๖. เป็นผู้เก่งในการขยายความ เพราะรู้จักทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

๗. เป็นผู้แนะนำแนวทางที่ถูกต้อง สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ดีงามจะไม่นำมาสอน

ครูทุกคนควรพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยครุภาวะดังกล่าวมาจึงจะได้ชื่อว่า “ครูผู้เป็นปูชนียบุคคล”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 สอนตนก่อนสอนศิษย์

การศึกษาจึงสัมฤทธิ์ทั้งศิษย์ทั้งครู