คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน วันมาฆบูชา

644

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา นั่นคือ วันมาฆบูชา สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำสาระสำคัญของวันมาฆบูชามาฝากดังนี้

วันมาฆบูชา เป็นหนึ่งในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา วันดังหล่าวนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ แปลกันว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ

สาระสำคัญของวันมาฆบูชา ก็คือ เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นการประกาศหลักใหญ่ใจความแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนา ดังต่อไปนี้

๑. ทรงแสดงหลักการทั่วไปที่ทำให้พระพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่น เช่น นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา อันแปลว่า พระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

๒. ทรงแสดงหลักปฏิบัติของการเป็นชาวพุทธ ๓ ประการได้แก่ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง, ทำกุศลให้ถึงพร้อม, ชำระใจให้บริสุทธิ์

๓. ทรงแสดงคุณสมบัติของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา เช่น นักบวชต้องไม่กล่าวร้าย ต้องสำรวมระวังในพระวินัย เป็นต้น

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 ไม่ทำความชั่วให้มัวหมอง                กุศลผองต้องหมั่นย้ำสำคัญหมาย

จิตต้องฝึกให้ตื่นรู้อย่าดูดาย                             ธรรโมบายแด่ปวงชนคนเป็นพุทธ