คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ชื่อเสียงกับความสุข

314

คนส่วนใหญ่ก็อยากผลักดันตัวเองให้เป็นคนที่มี “ชื่อเสียง” หรือ “เป็นที่ยอมรับในคนหมู่มาก” ถ้าเราเป็นคนชื่อเสียงแล้ว จะมีความสุขจริงหรือ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มีคำตอบดังนี้

คนเราสามารถมีความสุขได้จากเหตุปัจจัยมากมาย

เราจะมีความสุขจากอะไร ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสติปัญญาของเราเอง

สำหรับผู้มีปัญญาขั้นสูงแล้ว ท่านย่อมแสวงหาความสุขจากความสงบ, ความรุ่งเรืองเปรื่องปราดแห่งสติปัญญา และความเป็นอิสระแห่งจิตใจ

แต่สำหรับคนทั่วไปนั้นย่อมแสวงหาความสุขบนฐานของโลกธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อเสียง นับเป็นเหยื่อล่อของความสุขที่คนส่วนใหญ่หลงใหลได้ปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ใครต่อใครหลายคนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียง

แต่ในทัศนะของคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในโลกอย่าง องค์ทะไลลามะ ที่ ๑๔ พระองค์กลับทรงมองเห็นอันตรายของชื่อเสียง และความไร้สาระของมันดังที่พระองค์ตรัสเตือนว่า

“เราไม่ควรที่จะเป็นกังวลกับเรื่องชื่อเสียง หรือ สิ่งที่ผู้คนพูดเกี่ยวกับตัวเรา เพราะความเป็นจริงแล้ว ชื่อเสียงไม่อาจทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งผิดแผกไปอย่างสำคัญ”

โดยเหตุนี้เราควรจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง และหาว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง, อะไรคือสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงต่อชีวิตของเรา

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ความเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตสำคัญกว่าชื่อเสียง เกียรติคุณ