สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน

183

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกมิติที่สำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และเป็นหนึ่งในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

อาเซียนมีความหลากหลายทางระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ขณะเดียวกันก็เผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมโทรมของทรัพยากร หรือสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง หรือมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน

ความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกันของประชาคมอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประชาคมอาเซียน เพื่อชาวอาเซียน