สารคดีสั้นประชาคมอาเซียน ตอน สตรีและเด็ก

448

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กเป็นภารกิจสำคัญของประชาคมอาเซียน เช่นเดียวกับประชาคมโลก

คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2553 เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการขจัดความรุนแรง ต่อต้านการค้าสตรีและเด็ก ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ รวมทั้งสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็ก

นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ส่งเสริมความเสมอภาค และขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรีในอาเซียน

เพราะสตรีและเด็ก คือความมั่นคงและโอกาสของสังคมที่จะพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน

ประชาคมอาเซียน เพื่อชาวอาเซียน