สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ

2368

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

“เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ

ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา

ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา

จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”