คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ทางแห่งความเสื่อม

391

ในตอนที่ผ่านมาพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้นำหลักธรรมว่าด้วยประตูสู่ความเจริญมาอธิบายให้ฟัง สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ในตอนนี้จึงได้นำคติธรรมคำสอนของทางแห่งความเสื่อมมาฝากดังนี้

มีผู้เคยกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า เหตุแห่งความเจริญก็ทราบแล้ว แต่อยากทราบเหตุความเสื่อม ซึ่งเป็นด้านตรงกันข้ามกับความเจริญบ้าง

พระพุทธองค์จึงตรัส “ปราภวสูตร” ซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยสาเหตุแห่งความเสื่อมในชีวิตของคนเรา โดยทรงอธิบายว่า ใครก็ตามมีคุณสมบัติต่อไปนี้ ย่อมจะมีแต่ความเสื่อม ไม่มีความเจริญในชีวิตเลย นั่นก็คือ

๑. ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อม, ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ ผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม

๒. ผู้ใดทำความรักในคนพาล ไม่ทำความรักในบัณฑิต เขาชอบใจธรรมของคนพาล ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

๓. คนใดมีความสามารถอยู่ แต่ไม่เลี้ยงมารดา หรือบิดาผู้แก่เฒ่า ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

๔. ผู้ใดหลอกลวงสมณะพราหมณ์ หลอกแม้วณิพก คนขอทานอื่นใด ด้วยมุสาวาจ ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                 ผู้ใดหยิ่งเพราะชาติกำเนิด หยิ่งเพราะทรัพย์ หยิ่งเพราะโคตร ดูหมิ่นซึ่งญาติของตน ย่อมไม่พ้นไปจากความเสื่อม