มธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ประตูสู่ความเจริญ

277

ใคร ๆ ก็อยากพบเจอแต่สิ่งดี ๆ อยากให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต จะต้องทำอย่างไรถึงจะพบเจอ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีคำตอบมาฝากดังนี้

มีคนไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า หากปรารถนาจะมีความสุขความเจริญในชีวิต จะต้องทำฉันใด, พระองค์ตรัสตอบว่า ให้ดำเนินชีวิตตามหลักวุฒิมุข อันหมายถึง ประตูที่เปิดไปสู่ความสุข ๖ ประการ

๑. อาโรคยะ        ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ อย่างน้อยรู้จักดำรงชีวิตบนทางสายกลาง ตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท หลีกเลี่ยงคนคิดลบ พูดลบ ทำลบ อันเป็นมลภาวะทางจิตใจ

๒. ศีล               มีความประพฤติดีงาม ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมจรรยา

๓. พุทธานุมัต      เรียนรู้วิถีแห่งความดีงามตามแบบอย่างของท่านผู้รู้

๔. สุตะ             บำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๕. ธรรมานุวัติ      ประพฤติธรรมน้อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่ คลองตนบนหนทางแห่งธรรม

๖. อลีนตา          ขยันหมั่นเพียร ไม่ระย่อท้อถอย แกล้วกล้าอาจหาญในการทำมาหากินในการลุกขึ้นมาฝึกหัดพัฒนาตน

ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม ๖ ประการนี้ ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                คติธรรมสำหรับคนรักความก้าวหน้า ได้แก่ ไม่ดี ไม่ได้, ไม่ได้ ไม่มี, ต้องดี ให้ได้