คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน คนมีสัมมาทิฎฐิเป็นคนโชคดี

349

สังคมไทยทุกวันนี้มีทั้งคนดี และคนไม่ดี แต่ถ้าหากคนเหล่านี้หันมาเดินทางสายกลาง ก็คงจะเป็นคนโชคดี ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีคำตอบมาฝากดังนี้

คนที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นคนโชคดี เพราะ เขาจะดำรงชีวิตอยู่ในหนทางที่ถูกต้องดีงาม ไม่นอกลู่นอกทาง ไม่นอกศีลนอกวินัย ไม่ละเมิดหลักศีลธรรมจรรยา

สัมมาทิฏฐิในความหมายอย่างสามัญ หมายถึง การมีความเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เช่น เห็นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คนที่เชื่ออย่างนี้เท่ากับเชื่อในกฎแห่งกรรม ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในทางแห่งความดีงาม ไม่ทำชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ส่วนคนที่เห็นตรงกันข้ามเช่นเห็นว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป ก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่สนใจหลักศีลธรรมจรรยา ผลสุดท้ายชีวิตของคนเหล่านี้มักลงเลยด้วยความทุกข์ตรมขมไหม้

ในความหมายอย่างสูง สัมมาทิฏฐิ หมายถึง การเห็นความจริงของสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เช่นเห็นว่า สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่ได้เป็นไปตามการดลบรรดาลประทานพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาฤทธิ์ปาฏิหาริย์

เมื่อเห็นเช่นนี้แล้วจึงมีปัญญานำพาชีวิตให้รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและพบความสุขแท้

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                คนที่เห็นถูกย่อมเห็นธรรม             

เมื่อเห็นธรรมก็เห็นสุขแท้