วิกฤตโรงพยาบาลรัฐ สู่โครงการ ก้าวคนละก้าว

1326

วิกฤตโรงพยาบาลรัฐ ได้สะท้อนผ่านปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ บุคลากรไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสะสมที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการ และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการก้าวคนละก้าว ที่ ตูน บอดี้สแลม ได้ใช้การวิ่งเพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 

พื้นที่พักคอยของโรงพยาบาลสระบุรี เต็มไปด้วยผู้ป่วยที่มารอการรักษา แม้เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมที่นั่งให้เพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับหอผู้ป่วยใน ที่จำนวนผู้ป่วยล้นพื้นที่ให้บริการออกมาด้านนอก เนื่องจากที่นี่ เป็นโรงพยาบาลศูนย์รับส่งต่อ ในแต่ละวันจึงมีผู้ป่วยนอก เข้ารับการรักษาเฉลี่ย 3,000 คนต่อวัน

แม้ที่นี่จะมีแพทย์ถึง 150 คน พยาบาล 700 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย เพราะต้องแบ่งเข้าเวรและกระจายการรักษาในส่วนต่างๆ

ผู้ป่วยที่นี่ กว่าร้อยละ 65 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ที่เหลือ ใช้สิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต่างด้าวที่โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ตามหลักสิทธิมนุษยชนและมีเพียงร้อยละ 1 เป็นผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาเต็มจำนวน

รายได้หลักของโรงพยาบาล จึงมาจากสิทธิการรักษาที่มีการเหมาจ่ายรายหัวต่อปี ในปี 2560 พบว่าสิทธิบัตรทอง เหมาจ่าย 3,109.87 บาท สิทธิประกันสังคม เหมาจ่าย 3,399.69 บาท และสวัสดิการข้าราชการประมาณ 13,000 บาท ต่อคนต่อปี  ขณะที่ค่ารักษาจริงของโรคเรื้อรังหรือโรคที่มีความซับซ้อน บางรายพุ่งสูงหลักแสนถึงหลักล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระ

ข้อมูลของสมาพันธ์แพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป พบว่าโรงพยาบาลสระบุรีติด 1 ใน 18 แห่ง ที่มีสถานะเงินบำรุงโรงพยาบาลติดลบ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลทั่วประเทศ พบว่ามีผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สูงถึง 48 ล้านคน รองมาคือสิทธิประกันสังคม 11 ล้านคน และสวัสดิการข้าราชการ 4.7 ล้านคน

นอกจากปัญหางบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง ที่โรงพยาบาลหลายแห่งกำลังเผชิญ ยังพบว่าจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาก็มีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล

ระยะทางกว่า 2 พันกิโลเมตร จากใต้สุดสู่เหนือสุดของประเทศ กับเป้าหมายเงินบริจาค 700 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลรัฐ 11 แห่งทั่วประเทศ

แม้จะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก เมื่อเทียบกับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข กว่า 2 แสน 5 หมื่นล้านบาท แต่โครงการนี้จะเป็นพลังเล็กๆที่สร้างก้าวใหม่ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

 

ญาณิชสา  ศิริมูลกุล

รายงาน