คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน เทศนาสุดท้าย

338

ทุกครั้งที่เกิดการสูญเสีย มนุษย์เราจะเรียนรู้และเผชิญหน้ากับสัจธรรมของชีวิตมากขึ้น  สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำเทศนาสุดท้ายของสมเด็จพระสังฆราช ที่ตรัสไว้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงตรัสไว้อย่างไร รับชมดังนี้

ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ เราจะพบว่าวิธีการแทบทุกขั้นตอนล้วนมีพระสงฆ์เข้ามามีส่วนอย่างมีนับสำคัญด้วยเสมอไป

ธรรม ๒ ประการที่ปรากฏอย่างโดดเด่นเห็นชัดในการพระราชพิธีครั้งนี้ก็คือ

๑. ความไม่เที่ยงของสังขาร อันได้แก่ ร่างกาย จิตใจ และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการปรุงแต่ง

๒. ความไม่ประมาท ดังที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำมาตรัสย้ำไว้ในพระธรรมเทศนาสุดท้ายที่ว่า

“ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอ ทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”

การรู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่จิรังยั่งยืนเป็นการรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิต การตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เป็นการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสัจธรรม ผู้ที่รู้ทันและปฏิบัติถูกต้อง เรียกว่า “ผู้ไม่ประมาท”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ผู้ไม่ประมาทได้ชื่อว่า ตัวตายแต่ชื่อยัง