เตรียมเปิดเผยพระพักตร์พระพุทธเจ้าเสมือนจริง ครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย

12978

ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการประชุมระดับนานาชาติ ในโครงการเปิดเผยพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า โดยประติมากรชาวไทย อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล ผู้ริเริ่มโครงการ ได้เชิญปรมาจารย์ด้านพระพุทธศาสนาจาก 10 ประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ประติมากรรมเสมือนจริงของพระพุทธเจ้า

แม้จะได้สร้างสรรค์งานประติมากรรมจนได้รับรางวัลระดับโลกมากมายอย่างเช่น ประติมากรรมหลวงปู่เลื่อน ที่ชาวต่างชาติ เข้าใจผิดว่าเป็นพระกำลังนั่งสมาธิอยู่จริงๆ หรือพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9

ทว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล และภรรยาอาจารย์เอริคค่า พิเชฐชัยกุล ประสงค์จะหาคำตอบให้ได้ คือการมีตัวตนจริงของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทรงมีลักษณะเช่นไร

ความต้องการคำตอบนำมาสู่การสืบค้นข้อมูลที่ประเทศอินเดียและเนปาล จนค้นพบหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ลักษณะทางกายภาพของพระพุทธเจ้า รวมถึงทัศนคติ ความเชื่อ และวิถีชีวิต ของพระองค์เมื่อ 2,600 ปีก่อน ก่อนจะเริ่มรังสรรค์ประติมากรรมรูปปั้นของพระพุทธเจ้า จนขณะนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์

นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกของโลก ที่มีการรวมตัวของสุดยอดผู้ทรงคุณวุฒิจาก 10 ประเทศ เพื่อให้การรังสรรค์ประติมากรรมพระพุทธเจ้าของอาจารย์สันติ มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด

หนึ่งในนั้นคือ ดร.มิลาน รัตนะ ศากยะ นักวิชาการด้านพุทธศาสนา และผู้สืบสายตระกูลศากยะของพระพุทธเจ้า ที่มาเยือนพร้อมข้อมูลมากมายนำมาแลกเปลี่ยนบนเวทีนานาชาติแห่งนี้

ข้อมูลทาง DNA จากพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุในสถูปโบราณรามคาม ประเทศเนปาล ประกอบกับข้อมูลจากนักประวัติศาสตร์ นักบาลี สันสกฤต และผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎก จะช่วยทำให้การรังสรรค์ผลงานของอาจารย์สันติ แม่นยำยิ่งขึ้น

ในปีหน้า จะมีการเปิดเผยประติมากรรมโลหะรูปปั้นพระพุทธเจ้า ซึ่งจะมีความละเอียดสูงและสมจริงมากที่สุดในโลก อ้างอิงได้ด้วยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงศาสดามากขึ้น และเข้าใจลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของหลักธรรมคำสอนดั้งเดิม โดยประติมากรรมรูปปั้นพระเจ้าพุทธเจ้า จะประดิษฐานอยู่ที่ประเทศไทยค่ะ

เนติ์ ตันเจริญ

รายงาน