คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ศีลข้อที่ ๕ สติคือพื้นฐานของสันติสุข

342

เราทราบกันดีว่า ศีล ๕ ช่วยให้สังคมสงบและพัฒนาจิตใจของผู้ที่ถือศีล สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกศีลข้อที่ ๕ ในข้อสุดท้ายมาอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่สำคัญ ดังนี้

เจตนารมณ์ของศีลข้อที่ ๕ ก็คือ การดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพราะสติคือพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

สติ เป็นศูนย์รวม เป็นจุดเริ่มต้นของคุณงามความดีทั้งปวง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์ที่เที่ยวไปบนแผ่นดินทั้งหมด รวมลงในรอยเท้าช้าง, รอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่า เลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้น เพราะเป็นรอยใหญ่แม้ฉันใด กุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาท, ความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่า เลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น”

การดื่มสุรา การเสพยาเสพติด คือสาเหตุของการขาดสติ

คนที่ไม่ประมาท คนที่ไม่ขาดสติ จะมีชีวิตที่ดีวันดีคืน

ส่วนคนที่ประมาท ขาดสติ ก็เหมือนกับคนรักษาความปลอดภัยที่กำลังหลับทั้งยืน เขาไม่รู้ว่าอันตรายกำลังจะเกิดขึ้น ครั้นเกิดอันตรายขึ้นมาแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ทัน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                คนมีสติ คือ คนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะคนที่มีสติอยู่กับตัวจะไม่ก่อทุกข์ โทษ พิษ ภัย แก่ใครในสังคม, การเจริญสติจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของส่วนรวม