คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลักประกันสันติภาพ

312

คุณผู้ชมคงรู้จัก ศีล ๕ กันอยู่แล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่าความหมายที่แท้จริงนั้นคืออะไร สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี วันนี้พระอาจารย์มีคำตอบมาฝากดังนี้

พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ แม้แต่คำสอนขั้นพื้นฐานที่เรารู้จักกันดีอย่าง “ศีล ๕” ก็เป็นการวางพื้นฐานแห่งสันติภาพแก่ทุกชีวิตในสังคมและในโลก เป็นต้นว่า

ศีลข้อที่ ๑ สอนให้เคารพชีวิตทุกชีวิตด้วยการรู้จักอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยเมตตา ปรารถนาดีเป็นที่ตั้ง

ศีลข้อที่ ๒ สอนให้เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอื่น

ศีลข้อที่ ๓ สอนให้เคารพในสัมพันธภาพไม่นอกใจคู่รัก คู่ครอง คู่ชีวิต

ศีลข้อที่ ๔ สอนให้เคารพในความจริง ไม่ทำลายคนอื่นด้วยข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ

ศีลข้อที่ ๕ สอนให้เคารพในสุขภาพด้วยการไม่ดื่มสุรา ไม่เสพยาเสพติดทุกชนิด

หากพิจารณาในเจตนารมณ์ของศีลตามที่กล่าวมาก็จะพบว่า ศีลทุกข้อล้วนมุ่งหมายให้เกิดสันติภาพ สันติสุขแก่สังคมทั้งสิ้น

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                เคารพทุกชีวิต ไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้ใด พอใจในคู่ชีวิต สื่อสารด้วยจิตเปี่ยมไมตรี รับผิดชอบสังคมอย่างดีด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับสุรา ยาเสพติด และอบายมุข