คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน จริยธรรมคือรากฐานของสังคม

345

ผู้ใหญ่หลายท่าน มีความเชื่อว่า จริยธรรมคือรากฐานของสังคม สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์จึงหยิบยกคุณธรรมพื้นฐาน ๗ ประการ มาฝากดังนี้

ความเข้มแข็งทางจริยธรรมของปัจเจกบุคคลเป็นพื้นฐานทำให้สังคมมีมาตรฐานทางศีลธรรมที่สูงส่ง ดังนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายจึงมีมาตรฐานทางศีลธรรมบางอย่างที่ส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมมีความเข้มแข็งทางจริยธรรม

ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ว่า ประเทศอังกฤษให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานทางศีลธรรมสูงมาก เช่น เขาจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน ๗ ประการ ประกอบด้วย

๑. สัจจะ พูดความจริง

๒. ซื่อสัตย์สุจริต

๓. ความระลึกในหน้าที่

๔. ความอดกลั้น

๕. ความเป็นธรรม

๖. ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา

๗. เมตตาธรรม

อาตมภาพเชื่อมั่นว่าหากเยาวชนคนรุ่นใหม่ฝึกหัดปฏิบัติตนในคุณธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ เยาชนคนรุ่นใหม่ของเราก็จะกลายเป็นเยาวชนที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมสูงเช่นเดียวกัน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                คนดีที่น่ายกย่องต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ ๗ ประการ ได้แก่

พูดจริง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน เที่ยงธรรม เอาใจเขามาใส่ใจเรา และเปี่ยมเมตตาธรรม