คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน มรดกข้อที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียง

243

การพอใจในสิ่งตนเองมีเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สอนเราตลอดมา สังเกตได้จากการที่พระองค์ท่านให้คนไทยยึดในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์จึงนำมรดกที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียง มาฝากดังนี้

โลกกำลังต้องการ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก็คือ การพัฒนาที่ไม่มีค่าเป็นการทำลาย หากแต่หมายถึง การพัฒนาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร แร่ธาติ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติที่พร้อมจะส่งต่อไปถึงอนุชนคนรุ่นหลังที่กำลังจะเกิดตามมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” และสาระสำคัญของการพัฒนาตามแนวทางของพระองค์ท่านที่โลกยกย่องก็คือ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เนื่องเพราะหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เอาความโลภเป็นตัวนำในการพัฒนา หากแต่เอาความจำเป็นและทางสายกลางเป็นตัวตั้งในการพัฒนาดังที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่า

“การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                มีอยู่มีกินสำคัญกว่ามียศ มีศักดิ์, กินพอดี อยู่พอดี สำคัญกว่า อยู่หรู กินหรู แต่สุขภาพไม่ดี