อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ สร้างชุมชนพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

988

เช้านี้วิถีไทยจะพาคุณผู้ชมไปที่อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่นี่นอกจากจะมีตลาดน้ำที่หลายคนรู้จักแล้ว ยังมีโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการพัฒนาด้านภูมิสังคมของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้กับชุมชน ฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่มีอยู่ เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

อัมพวา ชุมชนเล็กๆริมน้ำ เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ด้วยความเจริญทางด้านคมนาคมมีการตัดถนน ทำให้การค้าขายทางน้ำซบเซาลง แต่หลายปีที่ผ่านมาด้วยความเข้มแข็งของชุมชนก่อเกิดเป็นตลาดน้ำอัมพวา คืนชีวิตใหม่ไม่ให้วิถีแห่งสายน้ำเลือนหายไป

จุดเริ่มต้นของโครงการมาจากนางสาวประยงค์ นาคะวะรังค์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินในอัมพวา 21 ไร่ 12 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

ความเขียวขจีของต้นมะพร้าวที่ปลูกเรียงราย บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมที่นี่ หนึ่งในอาชีพดั้งเดิมของชาวอัมพวา นั่นคือ การขึ้นตาล ด้วยการปีนป่ายไม้พะองขึ้นไปปาดงวงตาล ก่อนนำน้ำตาลที่ได้มาเคี่ยวนานนับชั่วโมงจนควันคลุ้งออกจากเตา

จากนั้นใช้อุปกรณ์กวนให้น้ำตาลข้นได้ที่ ได้น้ำตาลมะพร้าวคุณภาพหยอดลงกระทงใบตองแห้ง จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้เตาตาล อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพัฒนาด้านภูมิสังคมของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นหลักดำเนินงานของโครงการ ให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีดั้งเดิม หนึ่งในนั้นคือการจัดนิทรรศการชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น คืนชีวิตชีวาให้กับชาวอัมพวาอีกครั้ง

รอยยิ้มจากชาวอัมพวาวันนี้รอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัส ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสุขอย่างยั่งยืน

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงาน