เรียนรู้ชีวิต เข้าถึงจิตวิญญาณชาวนาไทย อาลัยในหลวง ร.9 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี

1128

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี ปลูกข้าวแปรอักษรเป็นคำว่า น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 

ต้นข้าวสีม่วง สายพันธุ์ IR1552 ปลูกเรียงรายเป็นคำว่า น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 26 ตุลาคม 2560 ท่ามกลางความเขียวขจีของข้าวสายพันธุ์ กข.47 เป็นนาแปรอักษร ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ปลูกขึ้น เพื่อแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้วยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา ทำให้ครอบครัวเจริญธรรมรักษาได้เห็นปัญหาและอุปสรรครวมทั้งคุณค่าของชาวนา จึงเป็นที่มาของความคิดในการสร้างสถานที่แห่งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำนาอย่างถูกวิธี ดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภายในมีแปลงนาสาธิตพันธุ์ข้าวนาปรังทุกชนิดให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชม ศึกษาทุกระยะการเติบโตของข้าว เพื่อสามารถเลือกพันธุ์ข้าวได้อย่างเหมาะสม ชมเรือนไทยโบราณหมู่ 4 หลัง สถานที่รวบรวบความเป็นวิถีชาวนาไทย การจัดแสดงยุ้งข้าวในอดีตและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการทำนา

ที่นี่ยังมีองค์แม่โพสพแกะสลักจากไม้สักทั้งท่อนเป็นท่าประคองรวงข้าว และรูปหล่อแม่โพสพในยุคต่างๆ ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ส่วนเรือนที่เป็นหัวใจหลักของที่แห่งนี้ ก็คือเรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ เรือนไทยที่ตั้งใจสร้างเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของแผ่นดินและราชวงศ์จักรี จัดแสดงพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน 9 ช่วงพระชนมายุ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  อีกทั้งยังได้รวบรวมอุปกรณ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงใช้ นวันเปิดศูนย์ไว้ด้วย

นอกจากจะได้รับความรู้เรื่องของชาวนาไทยแล้ว นักท่องเที่ยวหรือเด็กนักเรียนที่เข้าชมเป็นหมู่คณะยังสามารถมาฝึกทำขนมไทยพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ขนมไข่ปลา และที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการได้ทดลองปักดำนา โดยมีชาวนาตัวจริงเป็นผู้สอนทุกขั้นตอน

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางที่ช่วยเหลือเกษตรกรไทยเท่านั้น แต่ยังมีไว้เพื่ออนุรักษ์อดีต และที่สุดคือการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย แผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎรทุกคน

ติดต่อ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จ.สุพรรณบุรี โทร 09-2626-1515

จุฑามาศ มังกรชัย

รายงาน