คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน เทโวโรหณะ

230

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วได้รู้ความหมายของวันออกพรรษาซึ่งหลังจากวันออกพรรษานั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลากจะออกมาตักบาตรอาหารแห้งกัน สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำเรื่องเล่าจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับวันเทโวโรหณะมาฝากดังนี้

หลังวันออกพรรษาคือวันแรม ๑  ค่ำ เดือน ๑๑ ชาวพุทธไทยจะนิยมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยเรียกการทำบุญตักบาตรในวันนี้ว่า “ตักบาตรเทโว”

มีเรื่องราวเล่าไว้ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาว่า ในพรรษาที่ ๗ พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระพุทธมารดา ซึ่งเสด็จไปอุบัติเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต

พระพุทธองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาจนสำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคล อันถือว่าเป็นการตอบแทนค่าน้ำนมสำเร็จแล้ว หลังออกพรรษาพระองค์จึงเสด็จกลับมาสู่มนุษยโลก

อาศัยเหตุการณ์ในคราวที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากเทวโลกมาสู่โลกมนุษย์นี้เองเป็นต้นเหตุ จึงทำให้มีประเพณีตักบาตรเทโวเกิดขึ้นมาในวัฒนธรรมไทยจากอดีตกาลนานไกลสบมาจนถึงทุกวันนี้

หากมองในแง่นี้วันตักบาตรเทโวก็ควรจะมีอีกชื่อหนึ่งว่า “วันกตัญญู” โดยถือว่าเป็นวันที่ระลึกถึงความกตัญญูกตเวทีของพระพุทธองค์ที่ทรงมีต่อพระพุทธมารดา

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ความกตัญญูกตเวที เป็นมาตรฐานบ่งชี้ความเป็นยอดคน