สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ

2353

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2560 เพื่ออัญเชิญเผยแพร่ลงในหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

“สอนให้ลูก   เรียนรู้   สู้ปัญหา
พัฒนา   ด้วยตน   จนเติบใหญ่                                                                                          เพราะคนแกร่ง   จะก้าว   ได้ยาวไกล
เพื่อมาเป็น   กำลังไทย   ให้แข็งแรง”