คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน การให้ที่ยั่งยืน (ต่อ)

247

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่กล่าวถึงหลักของการให้ที่ดีแล้ว ในตอนนี้พระอาจารย์จะให้แง่คิดเกี่ยวกับการให้ที่ยั่งยืน จะมีเนื้อหาอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

หากเขาขอเงิน แล้วเธอให้เงินเขา พอเงินหมดเขาจะมาขอใหม่

หากเขาขอข้าว แล้วเธอให้ข้าวเขา พอข้าวหมดเขาจะมาขอใหม่

หากเขาขอเสื้อผ้า แล้วเธอให้เสื้อผ้าเขา พอเสื้อผ้าขาดเขาก็จะมาขอใหม่

แต่หากเขาขอเงิน แล้วเธอให้อาชีพแก่เขา

หากเขาขอข้าว แล้วเธอสอนวิธีทำนาแก่เขา

หากเขาขอเสื้อผ้า แล้วเธอสอนวิธีปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าให้แก่เขา

ครั้นเงินหมด ข้าวหมด และเสื้อผ้าขาด เขาจะไม่มาขอเธออีกเลย นี่คือการให้ที่ยั่งยืน