คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน การให้ที่ยั่งยืน

310

 “การให้” มีความหมายที่ดี ถ้าเรารู้จักให้ แสดงว่าเราเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่การให้ที่ดีนั้นผู้ให้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่เดือดร้อนด้วย สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน  ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีหลักการของการให้ที่ดีมาฝากดังนี้

การให้หรือการแบ่งปัน เป็นบุญชนิดหนึ่งที่ทำได้ง่าย แต่การให้ที่ว่าทำได้ง่ายนี้แหละ หากไม่ระวังให้ดี ทำอย่างมักง่าย แทนที่จะทำให้ยิ่งให้ยิ่งมีความสุข บางกรณีอาจพลิกผันกลายเป็น ยิ่งให้ยิ่งทุกข์ เพราะฉะนั้นการให้ที่ดีนั้นจึงต้องให้อย่างมีหลักการ ไม่ใช่นึกจะให้อะไรแก่ใครก็ทำทันที

หลักการของการให้ที่ดีนั้นประกอบด้วย

๑. ต้องให้อย่างมีสติ

๒. ต้องให้อย่างมีปัญญา

๓. ต้องให้อย่างเหมาะสม

๔. ต้องให้อย่างมีขอบเขต

๕. ต้องให้อย่างยั่งยืน

คนที่ให้อย่างขาดสติ ก็จะให้จนตนเดือดเนื้อร้อนใจ

คนที่ให้อย่างปราศจากปัญญา ก็จะให้โดยไม่เลือก

คนที่ให้อย่างไม่คำนึกถึงความเหมาะสม ก็จะให้สิ่งที่ไม่ควรให้

คนที่ให้อย่างไม่จำกัดขอบเขต ก็จะให้จนสิ้นเนื้อประดาตัว

คนที่ให้อย่างมักง่าย ไม่คำนึกถึงความยั่งยืนระยะยาว ก็จะพลอยทำให้ผู้รับนิสัยเสีย

ดังนั้นใครที่อยากจะบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการให้ ควรคิดให้ถ้วนที ควรคิดให้รอบคอบ ทุกครั้งที่จะให้อะไรแก่ใครต้องใช้สติ และต้องมีปัญญา พิจารณาอย่างลึกซึ้ง