เตรียมความพร้อมพระราชพิธีพืชมงคล-แรกนาขวัญ ก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก

314

อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  อันเป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณ ที่ช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช้าวันนี้คุณเนติ์ ตันเจริญ พาไปชมการเตรียมความพร้อม การทำความคุ้นเคยระหว่างพระยาแรกนาและพระโค เพื่อให้การประกอบพระราชพิธีในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

หนี่งวันก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระยาแรกนาทำพิธีพราหมณ์ด้วยการล้างมือแล้วนำน้ำล้างมือ ไปเจิมหน้าพระโคจากศูนย์วิจัยผสมเทียมราชบุรีจากนั้นจึงนำไปให้ดื่ม เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยด้วยกลิ่น นับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อความราบรื่นในการประกอบพระราชพิธีที่จะมีขึ้นในวันนี้

ปีนี้พระโคแรกนา ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ คือ พระโคเพิ่มและพระโคพูล ส่วนพระโคสำรองอีก 1 คู่ เป็นพระโคหนุ่มชื่อ พระโคพอและพระโคเพียง

พระโคเพิ่มและพระโคพูล พันธุ์ขาวลำพูน นับเป็นพระโคที่มีลักษณะงามตามตำรามีรูปร่างสง่างาม ขนขาวปลอด  เขายาวเท่ากัน  ดวงตาแจ่มใส หูไร้ตำหนิ และมีหางยาวพอเหมาะ ขวัญบนตัวทั้งหมด 5 ขวัญ นับว่าตรงตามลักษณะมงคล

ในวันประกอบพระราชพิธีพระโคและพระยาแรกนาจะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีพราหมณ์ เพื่อพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศ ขณะเดียวกันหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะถือโอกาสนี้เริ่มและสานต่อนโยบายทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมุ่งเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ 882 อำเภอ 77 จังหวัด รวมถึงการจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์  และการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีสำคัญประจำปี

เนติ์ ตันเจริญ

รายงาน