คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน วันวิสาขบูชา

171

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือ วันวิสาขบูชา สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์จึงนำหลักธรรมของชาวพุทธในวันวิสาขบูชามาฝาก จะเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

วันวิสาขบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน ในเมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงอีกคำรบหนึ่ง เราควรหันมารำลึกนึกถึงแก่นธรรมที่สำคัญ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประทานไว้ ฝากคำถามอย่างน้อย ๓ ประการด้วยกันนั่นก็คือ

  • พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ก็ตอบได้ว่า ตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
  • เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคืออะไร ก็ตอบว่า พระนิพพาน อันหมายถึง สภาวะนามธรรมที่สะอาด สว่าง สงบอันบุคคลสามารถสัมผัสได้จริงๆ ในชีวิตนี้ โดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักบวชเสมอไป
  • ชาวพุทธที่ดีควรมีหลักปฏิบัติอย่างไร ตอบว่า ชาวพุทธที่ดีควรมีหลักปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าตนเป็นชนชาวพุทธ ๓ ประการได้แก่
  • ไม่ทำความชั่วทั้งปวง
  • ทำความดีให้ถึงพร้อม
  • ชำระจิตให้บริสุทธิ์