ศปถ.สรุป 7วัน อุบัติเหตุสงกรานต์ เสียชีวิต390 คน

368

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน เกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 390 คน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์รวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน เกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 390 คน บาดเจ็บ 3,808 คน

ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 161 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 17 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 168 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 4 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ นราธิวาส แม่ฮ่องสอน และสมุทรสงคราม

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ รองลงมาคือขับรถเร็ว และตัดหน้ากระชั้นชิดยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตในปี 2560 มีน้อยกว่าปี 2559 ถึงร้อยละ 20 แต่จำนวนอุบัติเหตุยังสูง และผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวนมากขึ้น