คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ครอบครัวดีเพราะมีธรรม

337

ทุกคนล้วนมีต้นแบบในการดำเนินชีวิตอย่างที่กล่าวว่า “อยากให้ลูกเป็นอย่างไร ก็ต้องทำตัวเป็นคนอย่างนั้น” ในสกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้กล่าวถึงหน้าที่พ่อแม่ที่ดีต้องเป็นอย่างไรมาฝากดังนี้

หัวใจของบ้าน หัวใจของครอบครัวคือ ธรรมะ เมื่อคนในบ้าน คนในครอบครัวธรรมประจำใจ ถึงจะอยู่มากมายหลายคนก็อยู่อย่างมีความสุข แต่เมื่ออยู่กันอย่างไม่มีธรรมะ ต่อให้อยู่กันสองสามีภรรยาก็อยู่ร้อนนอนทุกข์ ครอบครัวที่จะอยู่อย่างมีความสุข พ่อแม่ที่ได้ชื่อว่า พ่อศรีเรือน แม่ศรีเรือน จะต้องทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์อย่างน้อย ๒ ประการด้วยกัน

หน้าที่ประการที่หนึ่ง ใส่ใจบุตรธิดา หมายความว่า พ่อแม่ต้องรู้ว่าบุตรธิดามี ๓ ประเภทคือ

  • อภิชาตบุตร บุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดา
  • อนุชาตบุตร บุตรที่ตามเยี่ยงบิดามารดา
  • อวชาตบุตร บุตรที่ต่ำลงกว่าบิดามารดา

ในบุตรธิดา ๓ ประเภทนี้ พ่อแม่จะต้องให้การศึกษา อบรมบ่มนิสัยให้บุตรธิดาของตน เติบโตขึ้นมาเป็นอภิชาตบุตร คือ บุตรธิดาที่ดีเลิศกว่าพ่อแม่ทั้งทางสติปัญญา คุณธรรมความดี แต่ไม่ควรปล่อยปละละเลยลูก จนถึงขั้นปล่อยให้ล้างผลาญหางตระกูลกลายเป็นบุตรอกตัญญูเป็นอันขาด

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                การเป็นคนดีให้ลูกดู คือการทำหน้าที่ของครูที่ดีที่สุดของพ่อแม่