คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน วันครอบครัว

178

พื้นฐานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้มีความสนิทสนมกันนั้นก็คือ ครอบครัว พระอาจารย์จึงนำหลักธรรมสำหรับการสร้างครอบครัวอย่างไรให้อบอุ่นมาฝากในสกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ดังนี้

๑๔ เมษายนของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันครอบครัว เนื่องเพราะในเทศกาลสงกรานต์นั้นสมาชิกของครอบครัวจะกลับบ้าน เพื่อไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่ ปูย่าตายาย ตลอดจนถึงพาไปทำบุญอัฐิบรรพบุรุษที่วัด

พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมสำหรับสร้างครอบครัวให้อบอุ่น มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนไว้หลายหมวดด้วยกัน

  • นัฏฐคเวสนา ของหายของหมด รู้จักหามาไว้
  • ชิณณปฏิสังขรณา ของเก่าของชำรุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม
  • ปริมิตตปานโภชนา รู้จักประมาณในการกิน การอยู่ การใช้
  • อธิปัจจสีลวันตสถาปนา ตั้งหญิงหรือชายมีศีล มีธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน

ครอบครัวใดก็ตามปฏิบัติตามหลักการทั้ง ๔ ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ ท่านว่าจะกลายเป็นครอบครัวตัวอย่างที่อบอุ่น มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                พ่อแม่ดี เป็นศรีแก่เรือน

พ่อแม่ไม่ดี เป็นกาลกิณีในเรือน