คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ภูมิธรรมชาวพุทธ (๓)

233

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีความหมายที่แท้จริงของพระสงฆ์มาฝาก จะเป็นอย่างไรนั้นรับชมดังนี้

พระสงฆ์คือหมู่แห่งสาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แยกเป็น ๒ ประเภท

หนึ่ง สมมุติสงฆ์ หมายถึง พระสงฆ์ผู้ทรงเพศสมณะ กำลังอยู่ในฐานะผู้ปฎิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์

สอง อริยสงฆ์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วได้รับผลแห่งการปฏิบัติจนหยั่งลงสู่กระแสแห่งพระนิพพานไปตามลำดับ

พระสงฆ์มีคุณสมบัติ ๙ ประการ

  • สุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติดี
  • อุชุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง
  • ญายปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง
  • สามีจิปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติสมควร
  • อาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรรับของที่เขานำมาถวาย
  • ปาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ
  • ทกฺขิเณยฺโย เป็นผู้ควรรับทักษิณา
  • อญฺชลิกรณิโย เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี
  • อนุตฺตร ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส เป็นแหล่งปลูกฝังและเผยแพร่ความดีงามที่ยอดเยี่ยมของโลก

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                มรรค ผล นิพพาน ไม่ขึ้นกับกาลสมัย ผู้ใดตั้งใจปฏิบัติ ผู้นั้นย่อมได้รับผลเห็นทันตา