คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ภูมิธรรมชาวพุทธ (๒)

235

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำหลักธรรมที่จะว่าด้วยเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันอย่างพระธรรมมาฝากดังนี้

พระธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วทรงนำมาแสดงนั้น เมื่อกล่าวโดยสาระสำคัญก็คือ สัจธรรม และ จริยธรรม

สัจธรรม หรือความจริงมีอยู่ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้น ดำรงอยู่ชั่วคราว แล้วแตกดับไปในที่สุด

จริยธรรม ก็คือ ในเมื่อสรรพสิ่งล้วนมีความไม่เที่ยงแท้ แน่นอน ดังนั้นเราจึงไม่ควรยึดติด ถือมั่นว่า สิ่งต่างๆจะอยู่กับเราไปตลอดกาล

พระธรรมมีคุณสมบัติ ๖ ประการ

  • สวากขาโต พระธรรมเป็นความจริงแท้ ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น
  • สันทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นประจักษ์ด้วยตนเอง
  • อกาลิโก มีความเป็นสากล
  • เอหิปัสสิโก ท้าทายให้มาพิสูจน์ดูได้ทุกเมื่อ
  • โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามาปฏิบัติให้เกิดมีในจิตในใจ
  • ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ เป็นสิ่งที่วิญญูชนผู้ลงมือประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้จำเพาะ ตน ใครทำใครได้ ใครปฏิบัติคนนั้นเห็นผลประจักษ์แก่ตน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                พระธรรมจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้นำมาปฏิบัติ ไม่ใช่แก่ผู้นำมาเชิดชู บูชาเพียงอย่างเดียว