คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ทบทวนธรรม

273

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของสถาบันสงฆ์ไทยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นรับชมดังนี้

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในแวดวงพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์ไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง อาตมภาพขอสรุปสั้นๆอย่างน้อย ๓ ประเด็นด้วยกัน

๑. มีการแก้พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์โดยเฉพาะหมวดที่ว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราชที่แต่เดิมกำหนดว่า เมื่อตำแหน่งพระสังฆราชว่างลงให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณะศักดิ์เป็นผู้มีความชอบธรรมที่จะดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช แต่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขใหม่ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เปลี่ยนเป็นให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีพระราชอำนาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่ง

๒. ผลจากการแก้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับเดิมทำให้พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐

๓. ภายหลังการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ รัฐบาลซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี อนุมัติให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ปฏิบัติการค้นวัดพระธรรมกายเพื่อสืบสวนหาตัวเจ้าอาวาสมาดำเนินคดีตามที่มีผู้ฟ้องร้องหลายคดีความ

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่รัฐและวัดร่วมกันดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระสะสางพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ไทยให้กลับคืนสู่ครรลองครองธรรมอย่างที่ควรจะเป็น

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

ไม่ใช่เป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว หรือเพียงฝ่ายเดียว