คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ศาสนาประจำชาติ

228

พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ นั้นมีมากมาย และหนึ่งในนั้นพระองค์ท่านเคยตรัสไว้ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเรา สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์จึงได้หยิบยกเรื่องราวดังกล่าวมาฝาก รับชมดังนี้

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาเป็นเวลาช้านานสอดคล้องกับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยพระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ตอนหนึ่งความว่า  “พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเรามีคำสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดีและเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลอันน่าเลื่อมใสยิ่งนัก”

จากพระราชดำรัสนี้ทำให้เราชาวไทยกล่าวได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องมานั่งถกเถียง หรือสงสัยกันอีกว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยหรือไม่ แต่สิ่งที่เราจะต้องก้าวต่อไปหลังจากมีความมั่นใจแล้วก็คือ การเพียรพยายามทำให้พุทธธรรมในพุทธศาสนานั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันของพวกเราชาวไทยให้ได้

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเรา มีคำสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี และเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลอันน่าเลื่อมใสยิ่งนัก