คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ความประพฤติดีงาม

345

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์จะมาอธิบายหลักธรรมสำหรับพึ่งตนเองอย่างละเอียด เริ่มต้นด้วยข้อ ๑ ความประพฤติดีงาม กันเลย จะเป็นอย่างไรนั้น รับชมได้ดังต่อไปนี้

หลักธรรมที่ทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนประการที่ ๑ ก็คือ ความประพฤติดีงาม

คำว่า “ความประพฤติดีงาม” ในภาษาบาลีเดิมก็คือคำว่า “ศีล” นั่นเอง แต่ในภาษาร่วมสมัยคำว่า “ศีล” ก็ได้แก่ “จริยธรรม”

คำว่า “ศีล” ก็ดี “จริยธรรม” ก็ดี หรือ “ความประพฤติดีงาม” ก็ดี นับว่าเป็นกรอบ เป็นแนวทาง หรือเป็นกุศโลบายให้เราแต่ละคนรู้จักจัดวางชีวิตไว้ในแนวทางที่เป็นคุณ เพราะคนมีศีลจะเป็นคนที่มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ

ซึ่งตรงกันข้ามกับคนทุศีลที่มีความประพฤติเลวทราม ที่ต้องใช้ชีวิตอย่างประหวั่นพรั่นพรึง อยู่ร้อนนอนทุกข์ กลัวว่าความชั่ว ความเลวที่ตนทำเอาไว้จะถูกเปิดโปง

ความประพฤติดีงามจึงเป็นกำแพงแก้วที่คอยปกป้องคุ้มครองคนมีศีลให้มีชีวิตที่เป็นปกติภาพอันนำมาซึ่งปกติสุข

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ผู้มีศีลย่อมไม่เดือดร้อน ย่อมได้รับความเย็นกายเย็นใจ

เหมือนบุรุษหรือสตรี ชำระสนานกายเรียบร้อยแล้ว

ได้นั่งพัก ณ ร่มไทรใหญ่ย่อมเยือกเย็นฉันใดก็ฉันนั้น