คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลักธรรมสำหรับพึ่งตนเอง

405

สกู๊ปช่วงคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ในตอนนี้พระอาจารย์ได้นำหลักธรรมสำหรับพึ่งตนเอง ๑๐ มาฝาก ดังต่อไปนี้

หลักธรรมที่ทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ ท่านเรียกว่า “นาถกรณธรรม” มี ๑๐ ประการกล่าวคือ

๑.ความประพฤติดีงาม                                                                      

๒.ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

๓.ความมีกัลยาณมิตร                                                                       

๔.ความเป็นคนมีเหตุผล

๕.ความเป็นคนมีจิตสำนึกสาธารณะ                                            

๖.ความเป็นผู้ใฝ่ธรรม ใฝ่ความจริง

๗.ความเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ระย่อท้อถอย                        

๘.ความเป็นคนรู้จักพอ

๙.ความเป็นคนมีสติ                                                                          

๑๐.ความมีปัญญา

ผู้ที่พัฒนาตนให้มีคุณธรรมดังกล่าวมานี้ แม้ไม่ครบทุกข้อก็จะเริ่มพึ่งตัวเองได้ตามลำดับ แต่ถ้ามีครบทุกข้อไม่เพียงแต่จะสามารถพึ่งตนเองได้เท่านั้น แต่ยังจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งจนถึงจุดที่กล่าวได้ว่า “ตนเป็นที่พึ่งของตน จากนั้นจึงให้คนเขาได้พึ่ง”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

       ตนเป็นที่พึ่งซึ่งของตน                     เพราะฝึกตนไว้ดีไม่มีสอง

ฝึกฝึกฝึกฝนฝนฝนผลครรลอง                ตนจะครองความสำเร็จวิเศษชน

       มนุษย์เราเอาแต่อยากหากไม่ฝึก       คอยนั่งนึกนิ่งมโนโภคผล

ฝันไปเถิดฝันกลางวันซักพันคน               คงไม่พ้นได้แต่ฝันแค่นั้นเอง