คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ศาสนาแห่งการพึ่งตนเอง

467

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำหลักธรรมในการฝึกให้รู้จักพึ่งพาตนเอง จะต้องทำอย่างไรนั้น รับชมได้ดังต่อไปนี้

พุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภท “มนุษยนิยม” ที่เชื่อมั่นศรัทธาในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ มากกว่าการฝากชะตากรรมไว้กับเทวาปาฏิหาริย์

ในเมื่อเป็นศาสนาประเภทมนุษยนิยมดังนั้นคำสอนของพระพุทธองค์จึงส่งเสริมให้เราแต่ละคน “รู้จักพึ่งตัวเองก่อนจะหันไปพึ่งคนอื่น”

ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเมื่อพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการรู้จักพึ่งตนเอง พระองค์ไม่ได้ทรงสอนอย่างลอยๆ แต่ทรงลงรายละเอียดต่อไปด้วยว่า “หากจะพึ่งตนเองต้องปฏิบัติตามหลักการทั้ง ๑๐ ข้อ” ซึ่งทรงเรียกว่า “นาถกรณธรรม” อันแปลว่า “หลักธรรมที่ทำให้พึ่งตนเองได้” หลักธรรมเหล่านี้แต่ละข้อมีรายละเอียดอย่างไรอาตมภาพจะขอนำมาขยายความตามลำดับในวันต่อไป

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ตนเป็นที่พึ่งของตน                     คนอื่นดลบันดาลได้แต่ไม่แน่

เพราะเขาไม่วิเศษเสด็จแด                            ไม่อยู่แลเราทุกวันนิรันดร

                เพราะฉะนั้นตนจึงพึ่งตนเถิด          จักประเสริฐพบสุขทุกถ่ายถอน

พึ่งเทวาพึ่งไสย์ไม่แน่นอน                            ทุกข์อาจย้อนกลับมาย้ำให้ช้ำใจ