คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ปลูกธรรมก่อนปลูกป่า

342

ปัจจุบันป่าไม้ถูกบุกรุกจำนวนมาก พระอาจารย์จึงมีหลักธรรมเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้มาฝาก ติดตามชมได้ในสกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ดังต่อไปนี้ครับ

ทุกวันนี้พื้นที่ป่าของประเทศไทยเหลือน้อยลงมาก ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ถูกบุกรุกเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวจนทำให้เกิดภูเขาหัวโล้นกระจายอยู่ทั่วไป

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีท่าทีต่อสิ่งแวดล้อมฉันกัลยาณมิตร คือ พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เราชาวพุทธเรียนรู้ที่จะ

  • เห็นความงามของป่า ว่าป่าเป็นที่มาของความสดชื่นรื่นเย็น
  • เห็นคุณค่าของป่า ว่าเป็นสภาพเอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม
  • เห็นความสำคัญของป่าว่า เป็นสิ่งแวดล้อมที่ควรได้รับการปกป้อง
  • ทรงวางระบบจริยธรรมเพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าด้วยท่าทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
  • ทรงบัญญัติพระวินัย ไม่ให้พระสงฆ์ตัดไม้ทำลายป่าผู้ใดฝืนทำถือว่ามีความผิด

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                มีป่าอยู่ในตัวคน               มีคนแทรกปนอยู่ในป่า

ธรรมชาติ คน ต่างพึ่งพา                   นี่คือมรรคาของความยั่งยืน