คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ราชธรรม

1012

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับการยกย่องจากคนทั่วโลกว่าทรงเป็นธรรมมิกราชา พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จึงมีหลักธรรมเกี่ยวกับธรรมิกราชา ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับการยกย่องจากปวงชนชาวไทยและชาวโลกว่า พระองค์ทรงเป็น “ธรรมิกราชาธิราช” หรือ เรียกสั้นๆว่า “ธรรมราชา” ในคราวนั้นพระองค์ได้ทรงเปล่งพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” คำว่า “ธรรม” ในพระปฐมบรมราชโองการนี้ หากกล่าวตามคติพุทธศาสนา ก็ย่อมหมายถึงหมวดธรรมสำหรับนักปกครอง ดังต่อไปนี้

 ๑. อธิปไตย ๓  

 ๒. พรหมวิหาร ๔

 ๓. สังคหวัตถุ ๔  

 ๔. ราชสังควัตถุ ๔

 ๕. อคติ ๔ 

 ๖. พละ ๕ ของพระมหากษัตริย์

 ๗. อปริยหานิยธรรม ๗ 

 ๘. ราชธรรม ๑๐

 ๙. จักรวรรดิวัตร ๑๒

หมวดธรรมหลักทั้ง ๙ ประการนี้ เป็นที่มาของระบบจริยธรรมสำหรับเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติพระองค์ของพระมหากษัตริย์ในทุกพระราชวงศ์

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครทำทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่อยู่ที่ การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี  ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้