คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลักการบริหารราชอาณาจักร

1025

พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มีหลักธรรมเกี่ยวกับการบริหารราชอาณาจักรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงยึดในหลักจักวรรดิวัตร ๕ ประการ ดังนี้

ผู้นำหรือนักปกครองทั่วไปที่ต้องการยกระดับตนเองให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ในสมัยโบราณใช้คำว่า “พระเจ้าจักพรรดิ” ต้องฝึกหัดปฏิบัติตนในจักวรรดิวัตร ๕ ประการ ดังต่อไปนี้

๑. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ยึดถือความจริง ความถูกต้อง กฎกติกาที่ชอบธรรมเป็นบรรทัดฐาน เคารพธรรม เชิดชูธรรม นิยมธรรม ตั้งตนอยู่ในธรรมและประพฤติธรรมด้วยตนเอง

๒. ธรรมิการักขา ให้ความคุ้มครองโดยธรรม คือ จัดอำนวยการรักษาคุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่ชนทุกหมู่เหล่าในแผ่นดิน

๓. มาอธรรมการ ห้ามกั้นการอาธรรม์ คือ จัดการป้องกันแก้ไข มิให้การกระทำที่ไม่เป็นธรรมเกิดมีขึ้นในบ้านเมือง

๔. ธนานุประทาน ปันทรัพย์แก่ชนผู้ยากไร้ มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแผ่นดิน

๕. ปริปุจฉา ไม่ขาดการสอบถามปรึกษา แสวงปัญญาและความดีงามยิ่งๆขึ้นไป

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 พระราชาผู้ใฝ่ธรรม ปฏิบัติธรรม และครองแผ่นดินโดยธรรม ย่อมนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ราชอาณาจักร และปวงราษฎร เหมือนเมฆหมอกนำเอาสายฝนอันฉ่ำเย็น มาสู่ผืนแผ่นดินและมวลพฤกษาประดาชีวิตฉะนั้น