ด้วยพระเมตตาพระราชา สู่ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินต้นแบบ

1265

พระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่เพียงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเท่านั้น แต่พระองค์ยังเป็นพระราชาผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะสุนัขดังจะเห็นได้จากพระราชดำริที่ทรงให้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือและดูแลรักษาสุนัขจรจัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การออกจับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำสุนัขจรจัดเข้ามาดูแลรักษาและฟื้นฟูร่างกายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงตระหนักถึงปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองหัวหินซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว ว่าอาจจะก่อให้เกิดความรำคาญ หรือเป็นเหตุให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าติดมายังคนได้ จึงมีพระราชประสงค์จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยให้เทศบาลเมืองหัวหินบริหารจัดการสุนัขจรจัดอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านอาหาร สุขภาพ และการควบคุมปริมาณ ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ได้รับการสนับสนุนเนื้อที่กว่า 20 ไร่จากวัดเขาอิติสุคโต และได้รับพระราชทานทุนจัดสร้างแรกเริ่มจำนวน 4 ล้านบาท จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง

ปัจจุบันภายในมีการแบ่งอาคารเลี้ยงสุนัขออกเป็น 4 โซน เริ่มตั้งแต่โซนแรกรับ สำหรับรองรับและพักฟื้นสุนัขที่รอการตรวจโรค ทำหมัน และฉีดวัคซีน หลังจากพักฟื้นแล้วสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จะถูกแยกไปเลี้ยงไว้ในโซนสุนัขให้เลือด สำหรับโครงการธนาคารเลือด ซึ่งศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเลือดสุนัขสำหรับการรักษาโดยมีสุนัขที่เคยให้เลือดไปแล้วมากกว่า 30 ตัว ส่วนสุนัขที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกนำไปเลี้ยงรวมกันในพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่นและไม่แออัดตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ต้องการให้ดูแลสุนัขด้วยความรักและให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติ%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3นอกจากนี้ ลูกสุนัขและสุนัขที่มีลักษณะดีส่วนหนึ่งจะถูกนำมาฝึกให้เชื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้บ้านใหม่จากผู้มีเมตตาความใส่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อสุนัขจรจัด ยังความปลาบปลื้มต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่มีวันลืม เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในปี 2557 ภายในศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ยังมีอนุสาวรีย์รูปปั้นและบรรจุกระดูกของคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรำลึกถึงความจงรักภักดี%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3ปัจจุบัน ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน นับว่าเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสุนัขจรจัดที่สำคัญ แต่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ คงไม่ได้อยู่แค่การเพิ่มจำนวนศูนย์พักพิงเท่านั้น แต่คือการเพิ่มจิตสำนึกในการดูแลรับผิดชอบสุนัขของผู้เลี้ยงให้มาก พร้อมกับการให้ความรัก ความใส่ใจ เฉกเช่นที่พ่อหลวงของเราทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อทุกชีวิต

จุฑามาศ มังกรชัย

รายงาน