กว่าจะเป็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง

1558

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นสถานีวิจัยพืชพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกแทนไร่ฝิ่น

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80

ไร่สตรอว์เบอร์รี่กว่า 10 ไร่บนดอยอ่างขางของชาวเขาเผ่าปะหล่อง ที่ได้รับการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งในอดีตเคยทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่น ทำลายแหล่งต้นน้ำลำธาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้ง “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ขึ้น ก่อนจะมาเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” ในปัจจุบัน

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80

แปลงผักกะหล่ำประดับที่รอการเปลี่ยนสีในช่วงหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึง เป็นส่วนหนึ่งของแปลงผักสาธิตที่ปลูกอยู่ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง แต่กว่าจะกลายมาเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในปัจจุบัน ต้องผ่านเรื่องราวมากมาย นับตั้งแต่ปี 2512 ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับทรงงานอยู่ใต้ชะง่อนหน้าผาหินบนดอยอ่างขางจุดนี้

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80

โดยพืชเมืองหนาวที่พระองค์ทรงสนับสนุนให้นำขึ้นมาทดลองปลูกในช่วงแรก คือตระกูลไม้ผลเมืองหนาว อย่างเช่นแปลงบ๊วย 42 ปีบริเวณนี้ ก่อนจะนำพืชผักและผลไม้เมืองหนาวชนิดอื่นเข้ามาทดลองปลูกตามมา นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผักต่างๆ โดยบริเวณนี้อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่นักวิชาการพืชผัก ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้งที่ได้เข้ามาทำงานที่นี่

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อวิจัยพืชผักเมืองหนาวก่อนนำไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาอาชีพให้ชาวเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย โดยในปี 2546 มูลนิธิโครงการหลวงได้รับรางวัล Colombo Plan จาก DAP ในฐานะเป็นองค์กรเดียวในโลกที่สามารถแก้ไขปัญหาฝิ่นในเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นผลสำเร็จ

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80 %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80

จากโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาจนเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในปัจจุบัน สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกและเป็นต้นแบบของสถานีวิจัยอีกสามแห่งของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารของประเทศ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักและเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วาเนสสา  สมัคศรุติ

รายงาน