หน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงน้อมนำพระราชดำริ ช่วยเหลือประชาชนใน จ.พัทลุง

1519

หน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง กองทัพอากาศ ฐานปฏิบัติการฝนหลวง กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา หนึ่งในทีมปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกยากจากการขาดแคลนน้ำของประชาชน ล่าสุดวันนี้ได้ทำการบินช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.พัทลุง ในการแก้ไขปัญหาน้ำกร่อยจากน้ำทะเลหนุน และเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ อ.ป่าบอนและอ.ศรีครินทร์ เพื่อให้เพียงพอต่อการทำการเกษตร 

16 18

หน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ฝูงบินที่ 461 ฐานปฏิบัติการฝนหลวง กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา นำเครื่องบินแบบ BT-67 ขึ้นบินโปรยสารเคมีเพื่อทำฝนหลวง ช่วยราษฎรในพื้นที่ จ.พัทลุง ในการแก้ไขปัญหาน้ำกร่อยจากน้ำทะเลหนุน และเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ อ.ป่าบอน และ อ.ศรีนครินทร์ เพื่อให้เพียงพอต่อการทำการเกษตร เป็นหนึ่งในภารกิจของวันนี้ที่ทีมปฏิบัติการฝนหลวง ฝูงบินที่ 461 น้อมนำพระราชดำริโครงการฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ

24

19

โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีให้เห็นอยู่มากมาย ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน โครงการฝนหลวงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนา จนประสบความสำเร็จ และยังทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

12 15

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ฝูงบินที่ 461 บอกว่า การปฏิบัติการฝนหลวงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จตามพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง แต่ไม่เพียงเท่านั้นโครงการฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนเก็บกักน้ำต่างๆ และยังปฏิบัติการเพื่อบรรเทามลพิษในอากาศ เช่น หมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบเกือบทุกปี อีกทั้งการเกิดไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ หลายต่อหลายครั้งที่ปัญหาเหล่านี้ก็ถูกบรรเทาด้วยฝนหลวงของพระองค์ท่าน

10 7

โครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของราษฎร ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้เปรียบเสมือนหยาดฝนที่คอยชุบชีวิตของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

อรวรรณ รัตนเดชา

รายงาน