นายช่างฉลองพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายงานนานกว่า 50 ปี

1283

เปิดใจนายช่างฉลองพระองค์ที่มีโอกาสถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด จากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า 50 ปี ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของครอบครัว พร้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างในการเลือกฉลองพระองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

04

ตู้เก็บฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แผนกพระภูษาส่งกลับมาซ่อมแซม อยู่ภายในร้านยูไลย เทเลอร์ ย่านสีลม ร้านของตระกูลนายช่างฉลองพระองค์ที่มีโอกาสถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด มานานกว่า 50 ปี

ภายในร้านเต็มไปด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพระราชอิริยาบถต่างๆ ขณะทรงสวมฉลองพระองค์จากทางร้าน

08

นอกจากนี้ยังมีชั้นเก็บสายวัดและเศษวัสดุจากฉลองพระองค์ชุดเก่าที่นำกลับมาให้ทางร้านซ่อมแซม หรือขยายให้พอดีกับพระองค์ เพื่อทรงนำกลับไปใช้ต่อ

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2503 หลังช่างตัดเสื้อชาวอังกฤษพร้อมกับกรมวังผู้ใหญ่ในขณะนั้น ได้นำฉลองพระองค์ที่ตัดจากประเทศอังกฤษมาให้ทางร้านยูไลย เทเลอร์แก้ไข ก่อนนำไปทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ร้านแห่งนี้ได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท และได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นร้านตัดเย็บชุดฉลองพระองค์เรื่อยมา

10

หลังผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร้านเสียชีวิตไปเมื่อปี พ.ศ. 2511 นายสมภพ หลุยลาภประเสริฐ บุตรชายซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 19 ปี ได้เข้ามาสานต่อกิจการ พร้อมสั่งสมความรู้และประสบการณ์จนได้รับโอกาสสูงสุดของชีวิตอีกครั้ง

02

20

ฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บางองค์สวมใส่มาแล้ว 8-9 ปี บางองค์ที่พระองค์ทรงโปรดก็ใช้นานถึง 12 ปี ชุดที่พระองค์โปรดที่สุด คือชุดลำลองที่พระองค์ทรงสวมเพื่อเล่นกับคุณทองแดง ใช้มานานหลายปีจนเป็นรอยขีดข่วนและฉีกขาด ก็ส่งกลับมาให้ทางร้านปะชุนบ่อยครั้ง

17 18

หลังมีโอกาสถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด ทำให้ครอบครัวนี้ได้รับพระราชทานตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี พ.ศ. 2550 ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของครอบครัว รวมถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

วัลภา ปัญญาสรรเสริญ

รายงาน