สตูลสอนตัดผมให้เยาวชน สร้างอาชีพ

1378

อบต.ฉลุง ในจังหวัดสตูล จัดฝึกสอนตัดผมให้เยาวชน เพื่อนำไปสร้างเป็นอาชีพต่อ

%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%aa

อบต.ฉลุงจัดโครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ การตัดผมชายระยะสั้น ให้แก่เยาวชนที่ว่างงานในตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยคัดเลือกเยาวชนหมู่บ้านละ 1 คน รวม 14 คน มาฝึกอบรม เพื่อสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%aa %e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%aa

การอบรมในครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยได้นำวิทยากรที่มีความชำนาญ เต็มใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม เป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว โดยฝึกอบรมที่อาคาร อปพร.หลังเก่า ต.ฉลุง ระยะการฝึกจำนวน 5 วัน

%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%aa

สำหรับการฝึกตัดผมในครั้งนี้สอนให้เยาวชนตัดผม 5 ทรงหลัก คือ ทรงนักเรียน ทรงรองหวี รองทรง รองทรงผู้ใหญ่ และรองทรงลากไทร โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในตำบลฉลุงเป็นหุ่นให้เยาวชนที่เข้าอบรมได้ฝึกฝีมือ และยังสอนวิธีดูแลเครื่องมือในการตัดผมด้วย หลังเสร็จการอบรมทางอบต.ได้มอบอุปกรณ์ในการตัดผมทั้งหมด ให้เพื่อสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพต่อไป