คมธรรมประจำวันฯ อังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ตอน คู่มือบริโภคสื่อ

641

การบริโภคสื่อทุกวันนี้ อย่าตัดสินอะไรจากเปลือกผิว แต่ควรรู้จักใช้หัวสมองอย่างสอดคล้องกับหัวใจในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์และทุกสิ่ง เพราะ สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา เราจะมองเห็นอย่างชัดเจนก็ด้วยหัวใจเท่านั้น