พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุพระบรมธาตุเจดีย์

775

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุพระบรมธาตุเจดีย์ 08

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาเกือบ 1 พันปี และเป็นคุณลักษณะที่ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลก

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุพระบรมธาตุเจดีย์ 10

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากหลายพื้นที่ เดินทางมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประกอบพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุตามประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 700 ปี โดยใช้ผ้าสีเหลืองมีความยาวหลายสิบเมตรเข้าเทินหรือทูนเหนือศีรษะ และทำทักษิณาวัตรรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุพระบรมธาตุเจดีย์ 03

ประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีที่องค์การยูเนสโก้ถือว่า มีการสืบทอดผ่านผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าและไม่เคยจางหายไปจากปูชนียสถาน  ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นปูชนียสถานที่ยังมีชีวิตมาจนถึงถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าจะผ่านกาลเวลาไปเกือบ 1 พันปีแล้วก็ตาม